Ohjauksen tueksi

Opiskelijan ohjauksen kokonaisuus muodostuu annettavasta tiedosta, opiskelutaitojen tukemisesta ja opintojen suunnittelusta. Opiskelija tarvitsee tietoa ja ymmärrystä kokonaisuuden hahmottamiseksi, jossa ohjaajalla on merkityksellinen rooli. 

Hyödynnä materiaaleja ohjauksessa ja opiskelijan innostamisessa opintoihin. 

Opiskelijan tukeminen opinnoissa

Opiskelijan tukeminen opinnoissa ja urasuunnittelutaidoissa alkaa jo yläkoulusta ja jatkuu toisen asteen opinnoissa muodostaen jatkumon. Ohjaus ei tarkoita eri opintopolkujen systemaattista läpikäymistä heti, vaan enemmänkin opiskelijan kanssa keskustelua opiskelutaidoista huomioiden tulevaisuuden työelämä. Asioista kannattaa puhua varhaisessa vaiheessa, koska monelle haasteet tänään voivat vaikuttaa suoraan siihen, mitä henkilö ajattelee mahdollisuuksistaan opiskelijana myöhemmin. Monesti myös ongelmien lisääntyessä asiat hankaloituvat ja monimutkistuvat, samalla kun nuoren oma motivaatio laskee ja minäpystyvyyden tunne heikkenee.   

Minäpystyvyyttä voidaan tukea nostamalla esiin vahvuuksia ja jo olemassa olevia taitoja sekä sitä, miten niitä voi hyödyntää nykyisissä opinnoissa. Samalla vahvistetaan taitoja korkeakoulussa menestymiseksi.  

Viisiosainen prosessi opiskelijan ohjauksesta. Ensimmäisessä osassa kartoitetaan opiskelijan toiveet ja osaaminen. Toisessa osassa annetaan tietoa opiskelijalle ja herätetään kiinnostusta opiskeluun. Kolmannessa osassa tunnistetaan mahdollisia oppimishaasteita ja tarpeet avulle. Neljännessä osassa prosessia tutustutaan reitteihin kohti korkeakoulua ja viimeisessä osassa käydään läpi eri mahdollisuuksia opiskelusta työelämään.

Mahdollisten haasteiden selvittäminen ja niissä auttaminen varhaisessa vaiheessa lisää itsetuntoa ja pärjäämisen tunnetta, joka taas itsessään auttaa motivaation ylläpitämisessä. Haasteet tulevat esille opintojen aikana hyvin. Ne näkyvät mm. tehtävien tekemättömyytenä, keskittymiskyvyttömyytenä ja runsaina poissaoloina. Mikäli syitä ja taustoja haasteille ei selvitetä, menetetään monta mahdollisuutta menestymiseen myöhemmin.

Tuet oppisen haasteisiin eri vaiheissa jakautuvat opintojen aikaiseen ja työelämän aikaiseen tukeen. Opinnoissa voidaan antaa tukea esimerkiksi opintojen lisäajan, rauhallisten tilojen, pienryhmien ja digitaalisten apuvälineiden puitteissa. Opiskelija voi opinnoissaan saada myös yksilöllisiä erityisjärjestelyitä valintakokeisiin ja yo-kokeisiin. Opinnoissa tukea antaa myös opintopsykologit, kuraattorit tai erityisopettajat. Työelämässä oppimishaasteisiin voi saada tukea työterveyshuollosta, ammattiliitolta sekä itse työnantajalta, jonka on tarjottavat kohtuulliset mukautukset haasteiden huomioimiseksi.

DigiCampukselta löytyvän ”Avaimet opiskelutaitoihin MOOC” -materiaalin avulla voit auttaa opiskelijaa. Materiaalista löytyy erilaisia tehtäviä ja testejä. Alustalta saa tietoa vahvuuksien tunnistamisesta, itseohjautuvuudesta, opiskelutaidoista sekä mahdollisista opintoihin liittyvistä haasteista.  

Korkeakouluun monella eri tavalla

Opiskelijat tarvitsevat tietoa eri reiteistä korkeakouluun. Osa opiskelijoista ei tiedä, että myös ammatillista väylää pitkin voi päästä etenemään. Opintojen aikana annettu tieto tukee urasuunnittelutaitoja ja ymmärrystä omista mahdollisuuksista. On erityisen tärkeää osoittaa myös muut vaihtoehtoiset reitit kuin lukio ja mahdollisuudet päästä opiskelemaan korkeakouluun myös siinä tapauksessa, ettei paikkaa saisi todistusvalinnan tai pääsykokeen kautta.  

Monella ammattikoulussa opiskelevalla ei ole intoa teoreettiseen opiskeluun tässä vaiheessa. Kuitenkin monella herää kiinnostus siihen, kun ammatissa on ehtinyt toimia jonkin aikaa. Tästä syystä annettu tieto eri vaihtoehdoista on tarpeen tässä vaiheessa opintoja.  

Korkeakouluopinnot saattavat tuntua myös mahdottomalle vaihtoehdolle, jos esim. omassa perheessä ei ole aikaisempia korkeakoulututkintoja. Moni miettii omia mahdollisuuksiaan ja sitä, minkälaisia esteitä itsellä on. Realistinen tieto asioista ja taidoista, joilla pärjää suhteessa siihen, mitä itsellä on nyt, onkin kullanarvoista. Mikäli opiskelutaidoissa on puutteita, näitä voi vahvistaa hyvissä ajoin. Este korkeakouluun hakeutumiseen opiskelutaitojen tai haasteiden kanssa on vain harvoin. Sen sijaan mahdolliset terveydelliset esteet tietyille aloille hakeutuessa on hyvä tuoda realistisesti esille hakijalle ja löytää vaihtoehtoja. Esim. jokin sairaus tai toimintakykyyn vaikuttava asia saattaa olla este joillekin aloille, mutta näiden kanssa voi toimia hyvin toisessa ammatissa. 

Oheisen kuvan avulla on esitetty erilaiset reitit kohti korkeakouluopintoja. Lisää aiheesta voit lukea täältä.

Kuvaaja erilaisten korkeakoulureittien poluista, joka alkaa ylioppilastutkinnoista tai ammattillisesta tutkinnosta. Lukiosta tai ammattilisesta oppilaitoksesta voi siirtyä opiskelemaan avoimeen yliopistoon (väyläopinnot) tai ammattikorkeakouluun (polkuopinnot), josta voi jatkaa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Avoimien opintojen sijaan voit hakea suoraan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, joiden kautta saat alkuun alemman korkeakoulututkinnon jatkaen ylempiin korkeakoulututkintoihin ja tohtoriopintoihin.

Tulosta kuva tästä

 

Opiskelu korkeakoulussa

Korkeakoulussa on monenlaisia tapoja opiskella ja tänä päivänä myös oppimishaasteet ja saavutettavuus on osa korkeakouluopintoja. Opiskelussa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä, luennoista aina verkko-opiskeluun. Sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistoissa luennot voi kuunnella usein etänä ja oppimisympäristöt löytyvät verkosta. Opiskelijalla on käytössään samanaikaisesti monia erilaisia tietoteknisiä järjestelmiä ja tämä voi aluksi tuntua kuormittavalta. Opiskelu vaatii itseohjautuvuutta, mutta tähän saa tukea ja ohjausta. 

Lue lisää opiskelusta korkeakoulusta täältä.

Urasuunnittelun ohjaus

Uraohjauksen tärkein tavoite on opiskelijan omien urasuunnittelutaitojen kehittyminen. Ohjauksen keskeisenä tavoitteena on opiskelijan ymmärryksen ja kiinnostuksen kasvattaminen omasta elämästään ja tulevasta työstään sekä työurastaan.  

Ohjauksessa opiskelijaa auttavat kysymykset, jotka saavat hänet pohtimaan itsenäisesti omaa tilannettaan, opiskelua ja sen tuomia mahdollisuuksia. Erilaisten työvälineiden ja teemojen avulla voi ohjata opiskelijaa näihin asioihin. Opiskelijalle tulee samalla kuulluksi tulemisen tunne, joka vahvistaa minäpystyvyyttä.  

Alla olevista linkeistä löytyy erilaisia välineitä hyödynnettäväksi uraohjauksessa. Opiskelijan ohjauksen voi aloittaa esimerkiksi kysymällä kiinnostusten lisäksi myös  työelämätaidoista ja arvoista. 

Urasuunnittelua (Lomake 1)

Urasuunnittelua (Lomake 2)

Tulevaisuuden kartta (Lomake 3)  

Tehtäväpaperi sivuston käyttööön (Lomake 4)

Uraohjauksessa tärkeä näkökulma on tulevaisuusorientoitunut ohjaus. Vaikka nuori elää vahvasti tässä hetkessä, heitä kuitenkin kiinnostaa omat mahdollisuudet tulevaisuudessa, mutta tämä vaatii ohjaajalta taitoja ja työvälineitä asian avaamiseksi nuorelle. 

Tulevaisuusorientoitunut uraohjaus auttaa nuorta omien urasuunnittelutaitojen kehittymisessä. Hyödynnä tulevaisuusohjaukseen liittyvää materiaalia, jossa on muun muassa erilaisia tehtäviä opiskelijalle.  

Tulevaisuusohjaus.fi 

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ohjauksessa 

Sukupuolistereotypiat ja –roolit istuvat edelleen lujassa, mikä voi näkyä myös urasuunnittelussa ja –ohjauksessa. Suomessa työmarkkinat ovat tiettävästi Euroopan sukupuolittuneimmat. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla miehiä näkyy edelleen vain harvakseltaan.

Käsitykset sukupuolten tehtävistä, rooleista ja työnjaosta ovat sidoksissa kulttuuriin, yhteiskuntaan ja yhteisöön. Opetushallituksen sivulla selvitetään sukupuolitietoista opetusta ja ohjausta sekä ohjataan erilaisten oppaiden ja muiden ohjeistusten pariin. Katso lisää tästä linkistä. 

Tietoa ja ideoita omaan ohjaustyöhön sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi

Hyödyllisiä verkkosivustoja

Yliopistovalinnat.fi on suunnattu erityisesti toisen asteen opiskelijoille ja opinto-ohjaajille sekä kanditason yliopisto-opintoihin hakeutuville. Sivuilla kerrotaan muuan muassa valintakokeista ja todistusvalinnasta.
https://yliopistovalinnat.fi

Opopassi on tulevaisuuden suunnittelun työkalu, jonka sisältö perustuu lukion OP2-opintojaksoon. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuden tai opiskelijan voi ohjata erilaisille korkeakoulupoluille.
https://www.opopassi.com/opopassi
https://www.opopassi.com/polut  

Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto on tarkoitettu ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille. Sivustolta löytyy tietoa ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista. Sivulla voi myös tutustua ammattikorkeakouluopintojen sisältöihin. 
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/

Opintopolku.fi tarjoaa tietoa korkeakoulujen tutkintoon johtavista koulutuksista, perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun koulutuksista sekä jatkuvan haun ammatillisista koulutuksista. 
https://opintopolku.fi/konfo/fi/

Töissä.fi-sivustolta löytyy tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät. Palvelu on korkeakoulujen tuottama. 
https://toissa.fi/

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta löydät tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta. 
https://vipunen.fi/fi-fi

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Sivulta löytyy myös valitun alueen yleisimmät työvoimapula- ja työvoiman ylitarjonta-ammatit. 
https://www.ammattibarometri.fi/
https://www.ammattibarometri.fi/top15valinta.asp

Talous ja nuoret TAT. Tietoa nuorten työelämä- ja taloustaitojen kehittämisestä yhdessä koulujen, yliopistojen, yritysten, kuntien ja säätiöiden kanssa. 
https://tat.fi/

Duunitori.fi – avoimet työpaikat yhdellä haulla. Sivustolla voi selata myös ainoastaan työpaikkailmoituksia, jotka kertovat tehtävän palkan. 
https://duunitori.fi/

NAU! Tasa-arvoisesti uralle! – hankkeen sivut. Sivuilla paljon tietoa tasa-arvoisesti ohjauksesta sekä työkaluja tasa-arvoisemman ohjauksen toteuttamiseksi. 
https://tasaarvoisestiuralle.fi/ 

Potentiaali-hanke tarjoaa konkreettisia työvälineitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen opetuksessa ja ohjauksessa. 
https://www.potentiaalihanke.fi/

Someta duuniin MOOC -opinnot apuna opiskelijoiden työnhaussa. 
https://sometaduuniin.fi/ 

Pulpetissa podcast tarjoaa katsauksen opiskelijan elämään. Kahden opiskelijan näkemysten ja kokemusten kautta on tavoitteena tarjota vertaistukea ja vinkkejä uutta elämän vaihetta aloittelevalle tai siitä kiinnostuneelle kuulijalle.

Yhteistyötahot ja verkostot 

Erilaiset yhteistyöverkostot listauksena, johon kuuluu yritykset, oppilaitosten opinto-ohjaajat, etsivä nuorisotyo, TE-palvelut, YHTS, opo-verkosto, Spring Housen työ- ja uravalmentajat, maahanmuuttajien palvelut, aikuissosiaalityö, työelämäkontaktit, alumnit, kesäylipisto, yliopistojen omat sivut, oppilaitosten omat sivut, oppilaitosten uraohjaajat.

Ammattikorkeakouluopintoja työssä oppien 

Jo ammattikorkeakoulussa opiskelevan on mahdollista suorittaa opintoja työssä oppien eli opinnollistamalla työtehtävissä hankittavaa osaamista. 

Opinnollistaminen on uusi asia ammattikorkeakouluissa. Opiskelijalle se tarjoaa mahdollisuuden sisällyttää omannäköistä osaamista tutkintoon ja hyödyntää opintojen aikaista työskentelyä osaamisen ja opintopisteiden hankkimiseen.