Opiskelutaidot

Opiskelutaidot muodostuvat eri opiskelumenetelmien hallitsemisesta, itsensä johtamisesta, yhteisössä toimimisesta ja taidoista säädellä omia tunteita eri tilanteissa.

Opiskelukyky on kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri asiat.  

Opiskelukyky

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Opiskelukyky vaikuttaa siihen, miten opinnot sujuvat ja miten jaksaa. Kun opiskelukyky on riittävä, opiskelu sujuu, opinnot etenevät ja jaksamista riittää myös opiskelun ulkopuolisiin asioihin, kuten harrastuksiin.   

Opiskelutaidoissa korostuvia asioita tarvitaan myös työelämässä.

Opiskelutaidot opintojen aikana

Opinnoissa menestymiseen tarvitaan itseohjautuvuuden sekä tiimioppimisen ohella hyvät ajanhallintataidot, motivaatiota ja keskittymiskykyä. Hyvällä ajanhallinnalla opinnot saa sopimaan muuhun elämään. Elämänlaatu paranee, kun aikaan liittyvä stressi, riittämättömyyden- sekä syyllisyydentunne katoavat.

Itseohjautuvuus opiskelussa

Korkeakouluopinnoissa tarvitaan itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus on muun muassa sitä, että osaa tunnistaa omat opiskelutaidot sekä voimavarat. Itseohjautuva opiskelija osaa aikatauluttaa opinnot ja etenee opinnoissa suunnitelman mukaan. Itseohjautuvuuteen kasvaminen on myös taito tulevaisuuden työelämässä, jossa jatkuva uuden oppiminen on yhä tärkeämpää.

Itseohjautuva opiskelija

 • kantaa vastuuta oppimisestaan ja tarvittaessa hakee ulkopuolista apua
 • on aktiivinen ja sitoutunut toimimaan osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
 • kykenee itsenäiseen ja sosiaaliseen työskentelyyn

Tiimioppiminen opiskelussa

Opiskelutilanteessa opiskelijat ovat riippuvaisia toisistaan oppiakseen. Opiskelijan omat osaamistavoitteet ovat osa koko tiimin tavoitteita, kuitenkin jokainen tiimin jäsen on vastuussa omasta oppimisesta.

Tiimioppimisessa korostuvat seuraavat asiat:

 • yhteinen sitoutuminen
 • yhteiset tavoitteet
 • tiimiläisten välillä luottamus
 • yhteinen arviointi sekä kehitys
 • yhdessä tekeminen ja ajatteleminen
 • kokonaisuuksien oppiminen
 • yhteisvastuu
 • innovatiivisuus
 • keskusteleva toimintatapa

Motivaation ylläpitäminen opinnoissa

Motivaatio saa aikaan, ohjaa sekä ylläpitää sitä, miten vireästi ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa suuntautuu. Motivaatio vaikuttaa siihen, millaisia valintoja ihminen tekee elämässään ja mihin asioihin hän panostaa. Kun ihminen on motivoitunut hän käyttää energiaa ja aikaansa saavuttaakseen tavoittensa. Motivaation ylläpitäminen ei ole aina helppoa. Oheisen kuvan avulla voi pohtia oman motivaation ylläpitämistä.

Keskittymiskyky

Keskittymisen haasteet korostuvat väsyneenä tai stressaantuneena. Myös tunnetila vaikuttaa keskittymiseen. Jokainen ihminen reagoi eri tavalla ympäristön ärsykkeisiin. Toiset pystyvät keskittymään hyvin vaikka olisi kova musiikki tai hälinä kun taas toisia se voi estää keskittymästä.

Keskittymiskyky voi vaihdella paljonkin saman päivän aikana ja se on täysin normaalia. Keskittymiseen vaikuttaa tunnetila sekä vireystila. Usein väsyneenä on hankala keskittyä.

Vinkit keskittymiskyvyn ylläpitämiseen

 • Unen saanti on tärkeää sillä hyvä vireystila auttaa keskittymään.
 • Palautuminen töistä ja opiskeluista on tärkeää, jotta ei koe itseään uupuneeksi.
 • Stressaantuneena on vaikeampi keskittyä.
 • Keskittymiseen voi vaikuttaa negatiivisesti myös nälkä, jano, lämpötila tai ilman laatu, asento, virikkeet ja kännykkä.
 • Keskittyminen häiriintyy myös monesta samaan aikaan tapahtuvasta asiasta.
 • Hengitysharjoitukset voivat auttaa keskittymään.

Lukemisen ja kirjoittamisen työkalut

Lukemisen ja kirjoittamisen avuksi on olemassa erilaisia apuvälineitä, jotka helpottavat opiskelua kaikilla. Näihin kannattaa tutustua ja apuvälineitä kannattaa myös käyttää. Ne voivat jopa nopeuttaa opiskelua.

Ota jännittäminen reilusti puheeksi!

Jokainen on omanlaisensa persoona ja vaativampien asioiden edessä voi huomata jännittävänsä enemmän kuin esimerkiksi aikaisemmissa opinnoissa. Jännittämisen vähentämiseksi on olemassa monenlaisia keinoja ja jännittämisestä kannattaa puhua. Yllättävän moni opiskelukavereista jännittää myös. Jännittämistä ei aina huomaa ulkoapäin. Tieto jännittämisestä voi olla opettajalle tai opiskelutovereille yllätys. Usein ryhmässä on aina mukana opiskelijoita, jotka jännittävät.

Opiskelukykyyn vaikuttavat tekijät. Tutustu alla olevan kuvan teemoihin oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan:

Kaikista opiskelutaidoista löydät enemmän tietoa Avaimet opiskelutaitoihin (MOOC) -materiaalista DigiCampukselta.

Nämä aiheet voisivat myös kiinnostaa sinua